Urbanizam

Izrada urbanističkih projekata

Urbanistički projekat izrađuje se u skladu sa urbanističkim planom, prostornim planom jedinice lokalne samouprave ili prostornim planom područja posebne namene, kada je to određeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističkoarhitektonske razrade lokacija.

Urbanistički projekat može se izraditi i za izgradnju objekta koji je u funkciji obavljanja delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, odnosno delatnosti seoskog turističkog domaćinstva, nautičkog i/ili lovnog turizma na području koje nije u obuhvatu planskog dokumenta koji se može direktno primeniti.

Urbanistički projekat izrađuje se za jednu ili više katastarskih parcela na overenom katastarsko-topografskom planu, ili za delove katastarskih parcela, i u tom slučaju obavezno sadrži planiranu parcelaciju.
Urbanističkim projektom određuje se stepen infrastrukturne i komunalne opremljenosti, a sadrži i druge uslove za formiranje građevinske parcele.

  Urbanistički projekti:

   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja na biomasu za kogenerativnu proizvodnju električne i toplotne energije na kat. parceli 12925/1 KO Zrenjanin 1, Investitora JP „Elektroprivreda Srbije”, Ogranak “Panonske TE-TO” Novi Sad
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju merno regulacione stanice “Farkaždin“ na kat. parceli 45 KO Farkaždin, Investitora JP „Srbija Gas“
   • Urbanistički projekat kompleksa objekata za proizvodnju, preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda u Begeču, na katastarskim parcelama broj 69/1 i delovima parcela broj 71/6 i 74/5 K.O. Begeč
   • Urbanistički projekti urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin 1, Investitora Green Miles Chemicals d.o.o. Novi Sad
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za rekonstrukciju i dogradnju stambeno-poslovnog objekta br. 4 sa 7 stanova i 1 poslovnim prostorom, rekonstrukciju dogradnju i promenu namene objekta br. 5 iz poslovnog u stambeni sa 16 stanova i 3 garaže na kat.parc. 7553 KO Zrenjanin u ulici Đure Jakšića br. 15 u Zrenjaninu
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stembeno- poslovnog objekta br. 1 i stambenih objekata br. 2, 3 i 4 sa ukupno 57 stanova, 3 poslovna prostora i 16 garaža, na kat. parceli 19222 KO Zrenjanin I, u ulici Toše Jovanovića br. 19, Zrenjanin
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju dalekovoda 110 kV, priključnog razvodnog postrojenja 110 kV Zrenjanin i dva kablovska voda 110 kV u radnoj zoni Jugoistok II-B u Zrenjaninu, Investitora Elektromreže Srbije ad Beograd
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnih objekata na kat. parceli 15062/4 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Istok, Investitora General Solutions SLN doo Zrenjanin
   • Urbanistički projekat urbanističko- arhitektonske razrade lokacije za izgradnju skladišnog objekta na parceli kat. br. 15365/81 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistok I, Investitora Keramika Jovanović doo Zrenjanin
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju upravne zgrade spratnosti (P), zgrade za smeštaj poljoprivrednih proizvoda i pomoćnih objekata: magacin spratnosti (P) i kolske vage na parceli kat. br. 15127 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Istok, Investitora Zemljoradničke zadruge „Zrenjanin“
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambenih objekata br. 1, 2 i 3 sa ukupno 86 stanova, na kat. parceli 19286 KO Zrenjanin I, u ulici Toše Jovanovića br. 50, Zrenjanin, Investitora Maksimović gradnja doo Zrenjanin
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambeno- poslovnog objekta (Su+VP+1+Ps) sa 47 stanova, na kat. parceli 19290 KO Zrenjanin I, u ulici Toše Jovanovića br. 60, Zrenjanin, Investitora Nikas ing doo Zrenjanin
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike betona na kat. parceli 15128 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Istok, Investitora SR za prevoz robe, trgovinu i vršenje građevinskih usluga BAJA, Zrenjanin
   • Urbanistički projekat urbanističko- arhitektonske razrade lokacije za izgradnju GMRS- glavne merno regulacione stanice i interne stanice za snabdevanje vozila gasom na parcelama kat. br. 15219, 15229/2 i 15220/3 KO Zrenjanin I, i priključnog gasovoda pritiska većeg od 16 bara na parcelama 15218, 15217 i 15216 KO Zrenjanin I, investitora Eko gradnja doo Zrenjanin
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poslovnog objekta (P), skladišnog objekta (P), tri objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti (P), stambenog objekta (P) i septičke jame na parceli kat. br. 5917 KO Sakule
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA (Po+P+4+Pk) Ulica Cara Dušana br. 38, 40 i 42, Nova Pazova, na parcelama kat. br. 1125, 1127, 1128, 1129 i 1130 KO Nova Pazova, Investitora Grey investment doo, Nova Pazova
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Srpski Itebej i Novi Itebej, na parceli 3439/5 KO Srpski Itebej, Investitora Opštine Žitište
   • Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambenog objekta br. 1 i 2 i stambeno-poslovnog objekata br.3, spratnosti Su+VP+1+Ps na parceli kat. br. 19331 KO Zrenjanin I, u Ulici Save Tekelije br.18 u Zrenjaninu, Investitora “Esquina” doo, Kralja Aleksandra I br. 69, Velika Plana

Izrada Projekata parcelacije, projekata preparcelacije i elaborata utapanja parcela istog vlasnika ili ispravke granica susednih parcela

Projekat preparcelacije i parcelacije se radi u skladu sa pravilima preparcelacije i parcelacije za potrebe formiranja građevinskih parcela, odnosno definisanja parcele za redovnu upotrebu objekta i obrazovanje katastarskih parcela.

Na većem broju katastarskih parcela može se obrazovati jedna ili više građevinskih parcela na osnovu projekta preparcelacije, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, a ukoliko planski dokument nije donet, obrazovaće se na osnovu podzakonskog akta kojim se utvrđuju opšta pravila parcelacije, regulacije i izgradnje.

Na jednoj katastarskoj parceli može se obrazovati veći broj građevinskih parcela, koje se mogu deliti parcelacijom do minimuma utvrđenog primenom pravila o parcelaciji ili ukrupniti preparcelacijom, a prema planiranoj ili postojećoj izgrađenosti, odnosno, planiranoj ili postojećoj nameni građevinske parcele, na osnovu projekta parcelacije, pod uslovima i na način propisan u stavu 2. ovog člana.

Projekat preparcelacije i parcelacije, izrađuje za jednu ili više katastarskih parcela na overenom katastarsko-topografskom planu. Na predlog zainteresovanog lica i uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika zemljišta vrši se ispravka granica susednih katastarskih parcela, spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika, kao i spajanje susednih parcela na kojima je isto lice vlasnik ili dugoročni zakupac na osnovu ranijih propisa, na osnovu elaborate geodetskih radova.